پسرای گل از این تمرینات ریاضی فقط تمرین یک تا ده را در دفتر ریاضی بنویسید و پاسخ دهید.