با سلام

فرداپنج شنبه  8/8/93 آزمون مبتکران راس ساعت 9 صبح برگزار می شود.