فردا پنج شنبه 15/8/93کلاس فوق برنامه تشکیل نمی گردد.