فردا پنج شنبه 29/8/93کلاس فوق برنامه تشکیل نمی گردد.