کلاس فوق برنامه فردا پنج شنبه 13/9/93تشکیل نمی گردد.