کلاس فوق برنامه فردا پنج شنبه 21/12/93تشکیل نمی گردد.