کلاسهای ریاضی وعلوم  پنجشنبه هاجهت کلیه ی دانش آموزان شرکت کننده از ساعت 8الی 10صبح برگزار می شود.