مجله رشد 2توسط دانش آمو زان مطالعه شود.روزشنبه27/8/91مسابقه ای از مطالب این مجله در مدرسه برگزار می شود.