کلاس فوق برنامه فردا  پنجشنبه 24/12/91وپنجشنبه15/1/92تشکیل نمی گردد.