با سلام واحترام  

عزیزان توجه داشته باشند،کلاس فوق برنامه پنج شنبه

92/12/22 تشکیل نمی گردد.