درس چه بوی خوبی

1-    برای آشنایی با محیط اطراف خود باید،.....................

الف)آزمایش کنیم              ب) بپرسیم               ج)مشاهده کنیم     د)فرضیه سازی کنیم

2-    مشاهده به معنای....................

الف)به کار بردن حواس پنجگانه    ب)دیدن با دقت است.

ج)دیدن و آزمایش کردن است          د)تحقیق کردن است.

3-    چهار دانش آموز می توانند یک جسم را که در داخل یک کیسه قرار دارد بو کنند و یا لمس کنند ،اما نمی توانند آن را ببینند . کدام گزینه ی زیر ،یک مشاهده در مورد این جسم نیست؟

الف)یک طرف این جسم صاف است و طرف دیگر آن گرد است.

ب)این جسم بوی گلاب می دهد.

ج)روی این جسم یک بر آمدگی وجود دارد.

د)امیدوارم که این جسم ،یک شیرینش باشد.

4- محسن دیروز یک پدیده ای را مشاهده کرد و برایش پرسشی ایجاد شد.او برای پرسش به وجود آمده در ذهنش پاسخی را حدس زد.

در حقیقت محسن کدام یک از کارهای زیر را انجام داده است؟

االف)پیش بینی       ب)آزمایش        3)نظریه سازی       4)فرضیه سازی

5)فرضیه ها باید قابل.......................باشند،در غیر این صورت باید آنها را...................

الف)مشاهده،اثبات              ب)آزمایش کردن،تغییر داد

ج)تغییر دادن،اثبات کرد        د)اثبات کردن،تغییرداد

6)تحقیقات علمی همیشه با .............شروع می شوند.

الف)پرسش                 ب)  فرضیه سازی                 ج)آزمایش     د)جمع آوری اطلاعات

7)برای اینکه از درست بودن نتایج یک آزمایش ،مطمئن شوید،باید........................

الف)مطالعه کنید      ب)آزمایش را تکرار کنید     ج)از دیگران بپرسید   د)دقیق مشاهده کنید

8)فرضیه ای را که درستی آن به وسیله ی آزمایش های فراوان ثابت شده باشد را چه می نامند؟

الف) پیش بینی             ب)قانون                    ج)نتیجه                          د)نظریه

9)برای آزمایش کردن فرضیه ،از دو گروه استفاده می کنیم،این دو گروه.................

الف)فقط یک تفاوت دارند                                     ب)هیچ تفاوتی ندارند.

ج)فقط یک شباهت دارند.                     د)هیچ شباهتی ندارند.

10)وقتی مطلبی را نمی دانیم و از دیگران می پرسیم ،در کدام مرحله از تفکر علمی قرار داریم؟

الف)فرضیه سازی              ب)مشاهده           ج)جمع آوری اطلاعات        د)آزمایش

 

/ 0 نظر / 6 بازدید