هندسه

چهار ضلعی ها

هر چهار ضلعی دارای چهار ضلع و چهار رأس می باشد.

دو ضلع چهار ضلعی که در یک رأس  مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد.

دو ضلع که نقطه مشترک ندارند ، دو ضلع مقابل نام دارد.

خطوط موازی

 

 

 

انواع چهار ضلعی ها

خطوط موازی

 

1) متوازی الاضلاع: چهار ضلعی است که اضلاع آن دو بدو موازی باشند 
خواص متوازی ادر هر متوازی الاضلاع ضلع های  مقابل با هم برابرند.
در هر متوازی  الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

 

خطوط موازی

 

2) مستطیل: چهار ضلعی که تمام زاویه های آن قائمه باشد
خواص  مستطیل: چون مستطیل نوعی متوازی الاضلاع است پس تمام خواص متوازی الاضلاع را داراست .
قطر های مستطیل با هم برابرند.
خطوط موازی
 

 

3) لوزی : چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوی باشند لوزی است .
خواص لوزی:  چون لوزی نوعی متوازی الاضلاع است پس همه ی  خواص متوازی الاضلا ع را داراست .
 
قطرهای لوزی بر هم عمودند
هر قطر لوزی نیمساز دو زاویه ی مقابل لوزی است .

 

خطوط موازی

 

4) مربع : چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوی و چهار زاویه ی آن قائمه هستند .
 
بنابراین مربع هم نوعی لوزی، هم نوعی مستطیل و در نتیجه نوعی متوازی الاضلاع است.
پس تمام خواص آن ها را داراست

 

خطوط موازی

 

5) ذوزنقه : چهار ضلعی است که فقط  دو ضلع آن با هم موازی باشند .
در ذوزنقه دو ضلع موازی را قاعده و دو ضلع غیر موازی را ساق های ذوزنقه می گویند  
 

 

انواع ذوزنقه :

 ذوزنقه قائم الزاویه :  ذوزنقه ای است که یک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد.
 
خطوط موازی
 
ذوزنقه متساوی الساقین : ذوزنقه ای است که دو ساق آن با هم برابر باشد.
 
خطوط موازی

 

/ 0 نظر / 78 بازدید