فاصله ی نقطه از خط

فاصله ی نقطه از خط

فاصله ی نقطه از خط

هدف:

 پیدا کردن فاصله ی نقطه از یک خط به عنوان کوتاه ترین فاصله

شرح فعالیت:

شکل بالا یک رودخانه را نشان می دهد که علی کنار آن ایستاده است.

نقطه ی C روی لبه ی رودخانه جا به جا می شود. ( آن را جابه جا کنید. )

به نظر شما فاصله ی علی تا لبه ی رودخانه چقدر است؟

برای تعیین فاصله ی علی تا رودخانه، کدام نقطه از لبه ی رودخانه را انتخاب کردید.

در هندسه برای تعیین فاصله ی یک نقطه تا یک خط، کوتاه ترین فاصله را انتخاب می کنند. در شکل، نقطه ی C را جابه جا کنید تا کوتاه ترین فاصله پیدا شود. در این حالت AC و لبه ی رودخانه چه وضعیتی نسبت به هم دارند؟

 

/ 0 نظر / 56 بازدید