تست ها ی فصل اول علوم

1- رشد بدن پلنگ به سبب چیست؟

 

الف)رشد ماهیچه ها  ب)تقسیم سلول ها  ج)رشد و تقسیم سلول ها  د)رشد سلول ها

۲- تیغه ی شیشه ای که نمونه را بر روی آن قرار می دهیم و سپس زیر میکروسکوپ می گذاریم چه نام دارد؟ الف)عدسی   ب)ذره بین        ج)لامل           د)لام 3

۳- بزرگی جثه ی موجود زنده به کدام عامل بستگی دارد؟

 الف)حجم سلول       ب)فعالیت سلول      ج)ضخامت سلول      د)تعداد سلول

 4- در هنگام تقسیم سلولی،کدام یک ازبخش های سلول،زودتر تقسیم می گردد؟

الف)سیتوپلاسم      ب)هسته      ج)پوسته       د)هر سه هم زمان تقسیم می شوند.

۵-کدام یک از موارد زیر می تواند سلول های بدن یک موجود زنده را معرفی کند؟

الف)موزاییک کف حیاط         ب)کندوی عسل      ج)آجر های دیوار     د)هر سه مورد

 6-پوسته ی سلول را به کدام یک می توان تشبیه کرد؟

الف)پنجره ی ساختمان       ب)آبکش      ج)فرمانده ی یک سپاه    د)نگهبان در ورودی ساختمان

۷- نسبت سلول به بدن انسان مانند ................است به......................

الف)کندو-زنبور         ب)برگ – گیاه        ج)آجر – دیوار       د)پنجره – دیوار

 8- واحد های ساختمانی کدام یک با بقیه فرق دارد؟

 الف)شاخه ی درخت توت    ب)ساقه ی کرفس     ج)برگ درخت پرتقال     د)دست انسان

۹- سبزینه یا(کلروفیل)در کدام یک وجود دارد؟

الف)ریشه ی هویج     ب)پوست انسان     ج)ساقه ی کرفس    د)میوه ی انار

۱۰- در بدن همه ی جانداران کدام یک حتما وجود دارد؟

الف)چشم       ب)پوست        ج)دستگاه عصبی       د)سلول

/ 0 نظر / 17 بازدید