اسامی پادشاهان ساسانی

 ساسانیان

 • اردشیر یکم (اردشیر بابکان)
 • شاپور یکم
 • هرمز یکم (
 • بهرام یکم بهرام دوم
 • بهرام سوم
 • نرسی
 • هرمز دوم
 • آذرنرسی
 • شاپور دوم (ذوالاکتاف)
 • اردشیر دوم
 • شاپور سوم
 • بهرام چهارم
 • یزدگرد یکم
 • بهرام پنجم (بهرام گور)
 • یزدگرد دوم
 • هرمز سوم
 • پیروز یکم بلاش
 • (قباد یکم )
 • جاماسب
 • قباد یکم (پادشاهی دوباره)
 • خسرو یکم (خسرو انوشیروان)
 • هرمز چهارم (ترک‌زاد)
 • بهرام ششم
 • خسرو دوم (خسرو پرویز)
 • قباد دوم (شیرویه)
 • اردشیر سوم
 • شهربراز
 • خسرو سوم
 • جوانشیر
 • پوراندخت
 • پیروز دوم
 • آزرمی دخت
 • هرمز پنجم
 • خسرو چهارم
 • پیروز دوم
 • خسرو پنجم
 • یزدگرد سوم
 • تازش تازیان
/ 0 نظر / 65 بازدید