اطلاعیه

 پسرای خوبم این چهار بیت شعرحافظ را به خاطر بسپارید تا برای چهارشنبه آینده آماده ی خواندن باشید.

 

ما درس سحر در سر میخانه نهادیم          *    محصول دعا در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد  زاهد عاقل زند  آتش            *   این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد         *     تا روی درین منزل ویرانه نهادیم

چون می رود این کشتی سرگشته که آخر *  جان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم

/ 0 نظر / 5 بازدید