علوم

 

جانوران بی مهره

پرسش های بخش 4

جالی خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1- به جانورانی که در بدن آنها اسکلت استخوان وجود نداشته باشد .......... می گویند.
2- به موجود زنده ای که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد ........... می گویند. 
3- نرم تنان در گروه جانوران .............. قرار دارند.
4- هشت پا یک جانور بی مهره دریایی است که به گروه بزرگ تر ............. تعلق دارد و به گروه کوچک تر .................!
5- عروس دریایی بی مهره ای از جنس ................ است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت .............. تشکیل شده، .... شاخک و ..... پا دارند.
7- کرم کدو از نوع .................. و کرم خاکی از نوع ................. است.

پرسش های تشریحی:1- چه تفاوت مهمی در میان جانواران مهره دار و بی مهره وجود دارد؟

2- بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران؟

3- انواع گروه های بی مهرگان را نام ببرید؟
 4- مرجان ها چه شباهت هایی با اسفنج ها دارند؟

5- تخم کرم کدو چگونه از گاو به انسان منتقل می شود؟
  6- کرم آسکاریس چه می خورد؟ 
 7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چیست؟
 8- حشرات چه خصوصیات مشترکی دارند؟ 
 9- کدام گروه از بی مهرگان به هیچ گروه دیگری شبیه نیستند؟ 
 10- چند نوع از خارتنان را نام ببرید؟ 
 11- اگر قبل از مصرف سبزی آن را ضد عفونی نکنیم، کدام بیماری انگلی در انتظار ماست؟ 
 12- یک نوع خرچنگ خوراکی را نام ببرید؟

 

/ 0 نظر / 30 بازدید