ریاضی

متوازی الاضلاع

اگر شکل پایین را با رسم یک ارتفاع به دو قسمت تقسیم کنیم و مثلث به دست آمده را به سمت راست انتقال دهیم، می بینیم که مساحت آن به اندازه ی مساحت یک مستطیل است که اندازه ی پایه و ارتفاع آن همانند پایه و ارتفاع متوازی الاضلاع می باشد.ارتفاع 3 cm =
پایه 4 cm =

اینجا می بینید که ارتفاع علامت گذاری شده است.


مساحت یک متوازی الاضلاع مانند مساحت یک مستطیل محاسبه می شود.

/ 0 نظر / 36 بازدید