تکلیف علوم

به نام خداوند مهربان نام و نام خانوادگی :                مدرسه :                                       تاریخ: هدف : تحقیق در مورد مواد اطراف ما بااستفاده از حواس پنجگانه             درس اول درمورد مشاهده،پیش بینی و نتیجه گیری و شرح آزمایش است.

4 ظرف را در نظر میگیریم.(به مدت یک هفته)

در یکی میخ،در دیگری تراش پلاستیکی و یا خط کش چوبی ، در بعدی میوه تازه و در ظرف دیگر میوه ای پوست کنده (هم میوه و هم پوست میوه) را می ریزیم.

مشاهدات من شامل :............................................................................

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

پیش بینی من قبل از آزمایش :................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

نتیجه گیری من بعد از آزمایش:...............................................................................................................................................................

 

بازخورد آموزگار:

/ 0 نظر / 7 بازدید