مفا هیم درس نور و بازتابش نور

    اجسام منیر و غیر منیر

  • اجسامی که خود منبع نور هستند، مانند خورشید ، لامپ الکتریکی روشن و ... اجسام منیر نامیده می‌شوند.
  • اجسامی که نور را از جسم منیر دریافت کرده و بر اثر بازتاب نور دیده می‌شوند، اجسام غیر منیر نام دارند. مانند: خود شما ، کره ماه و ... .

   اجسام شفاف ، نیم شفاف و کدر

  • اجسامی که نور را به خوبی از خود عبور می‌دهند، اجسام شفاف نام دارند، مانند شیشه ، آب ، آزمایشهای مربوط به هوا و ... .
  • اجسامی که نور را عبور داده ولی مسیر آن را تغییر می‌دهند و از پشت آنها اجسام به وضوح دیده نمی‌شوند، به اجسام نیم شفاف معروفند. مانند: شیشه مات و ... .
  • اجسامی که نور را از خود عبور نمی‌دهند، اجسام کدر نامیده می‌شوند، مانند ورقه آهنی ، کارتن و ... .

    رنگ اجسام

  • رنگ اجسام شفاف: رنگ یک جسم شفاف ، رنگ نوری است که از جسم عبور می‌کند، مانند شیشه رنگی قرمز که فقط نور قرمز را از خود عبور می‌دهد و بقیه رنگها را جذب می‌کند.
  • رنگ اجسام کدر: رنگ اجسام کدر رنگی است که از خود باز می‌تابانند، مانند جسم سبز (برگ درخت) که کلیه رنگها را جذب کرده و فقط رنگ سبز را باز تابش می‌کند.
  • رنگ سیاه: رنگی است که کلیه رنگها را جذب می‌کند و هیچ نوری را بازتابش نمی‌کند.
  • رنگ سفید: رنگی است که کلیه رنگها را باز می‌تاباند و هیچ رنگی را جذب نمی‌کند.
/ 0 نظر / 26 بازدید