برنامه ی هفتگی

ساعات

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

تقویتی دروس

ایام هفته

8:45-7:45

9:40-8:55

10:40- 9:50

11:40 -  10:55    

12:35 – 11:50

13:30 – 12:45

شنبه

قرآن

ریاضی    

فارسی

فارسی

علوم

تقویتی دروس

یکشنیه

ریاضی     

فارسی

مطالعات اجتماعی

فارسی

هدیه ها

تقویتی دروس

دوشنبه

ورزش

ورزش

علوم

قرآن

ریاضی                

تقویتی دروس

سه شنبه

فارسی

ریاضی     

مطالعات اجتماعی

فارسی

هنر

تقویتی دروس

چهارشنبه

هدیه ها

علوم

قرآن

فارسی

مطالعات/هنر

تقویتی دروس

برنامه هفتگی پایه ی چهارم متفکران یک

سال تحصیلی94-93

 

/ 0 نظر / 20 بازدید