# ریاضی

برنامه ی هفتگی

ساعات زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم تقویتی دروس ایام هفته 8:45-7:45 9:40-8:55 10:40- 9:50 11:40 -  10:55     12:35 – 11:50 13:30 – 12:45 شنبه قرآن ریاضی     فارسی فارسی علوم تقویتی دروس یکشنیه ریاضی      فارسی مطالعات اجتماعی فارسی هدیه ها تقویتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید